ORDENSREGLER FOR GARASJENE I NØKLEVANN GARASJELAG

(Ref. Vedtektene for Garasjelaget )

 1. Garasjen skal brukes til andelseiers bil med tilbehør hele året. Annen enkel lagring kan også godtas, men dette skal ikke fortrenge ovennevnte.
 2. Hvis andelseiers familie disponerer mer enn en bil, bør innkjørselen til garasjen brukes til parkering av bil nr. 2. Dette under forutsetning av at det ikke skaper problemer for gående på fortau eller stikkveier.
 3. Lagring av brannfarlige væsker eller eksplosjonsfarlige stoffer (gass) er ikke tillatt. Referer gjeldende brannforskrifter.
 4. Hems over garasjeport skal ikke belastes med mer enn 50 kg. Dette pga. belastning på stenderne som kan forskyve portens føringsskinner og dermed glidesystemet.
 5. Andelseierne plikter å holde garasjene og området rundt veggene ryddig. Gras / ugras og buskas som legger seg inn på garasjeveggene skal fjernes. Grus / jord / gras må fjernes fra underkant av garasjeport. Porten må ha god frigang.
 6. Eventuelle feil / mangler meldes skriftlig til styret omgående. Normalt vil skaden(e) bekostes av laget eller lagets forsikringsselskap. Skader forvoldt av andelseier må bekostes av denne.
 7. Andelseier anmodes om å påse at barns lek ikke forvolder skade på garasjene. Ballspill mot portene og opphold på garasjetakene er forbudt.
 8. Det er kun styret som avgjør og gjennomfører salg, bytte, fremleie, av garasjer
  Fjernstyrte portåpnere. Det kreves skriftlig søknad til styret dersom det er ønskelig å montere fjernstyrt portåpner, da den må tilpasses Garasjelagets låssystem.
 9. Ved salg, bytte, fremleie, skal andelseier gi skriftlig melding til styret, som vil informere om saksgangen.

Ved oppsigelse/salg av garasje (fraflytting fra borettslaget e.l.) er oppsigelsestiden 1 – en – måned.